How to Creating Tables in Laravel Using Migrations?

Support Laravel Version: Laravel 8, Laravel 9, Laravel 10, Laravel 11 With Latest All Version Support.

In Laravel migrations are used to create database tables. These migrations are version-controlled and allow you to define the structure of your database tables in a PHP file, making it easy to share and manage changes across different environments. Here’s how you can create tables in Laravel migrations:

1. Create a Migration:

Use the artisan command to create a new migration file. This command will generate a new PHP file in the `database/migrations` directory.

php artisan make:migration create_table_name

Replace `table_name` with the name you want to give your table.

2. Edit the Migration File:

Open the generated migration file in the `database/migrations` directory. You’ll see two methods: `up()` and `down()`. In the `up()` method, define the schema for creating the table using the `Schema` facade.

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
class CreateTableNameTable extends Migration
{
public function up()
{
Schema::create('table_name', function (Blueprint $table) {
$table->id();
$table->string('column_name');
// Add more columns as needed
$table->timestamps();
});
}
public function down()
{
Schema::dropIfExists('table_name');
}
}

Replace `’column_name’` with the actual column names you want to define in your table. You can use various column types such as `string`, `integer`, `text`, `boolean`, `date`, etc. Refer to the Laravel documentation for a full list of available column types and options.

3. Run Migrations:

Once you’ve defined your migration, run the migration using the artisan command:

php artisan migrate

This command will execute all pending migrations and create the corresponding tables in your database.

4. Rollback Migrations (Optional):

If you need to rollback your migration (i.e., undo the changes), you can use the `migrate:rollback` command:

php artisan migrate:rollback

This will rollback the last batch of migrations.

That’s it! You’ve now created a table using Laravel migrations. Repeat the process for any additional tables you need to create, and remember to always keep your migrations in sync with your database schema.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.