How to Generate 6 Digit Random Number Perl?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you how to generate a 6 digit Unique random number in Perl.

Here are two ways to generate a 6-digit random number in Perl:

Method 1: Using `rand()` and string manipulation.

use strict;
use warnings;

sub generate_six_digit_number {
# Generate a random integer between 100000 and 999999 (inclusive)
my $random_number = int(rand(900000)) + 100000;

# Convert the integer to a string
my $string_number = sprintf("%06d", $random_number);
return $string_number;
}

# Example usage
my $number = generate_six_digit_number();
print "Generated 6-digit number: $number\n";

Explanation-

1. The `generate_six_digit_number` subroutine uses `rand()` to generate a random floating-point number between 0 and 1.
2. We use `int` to convert it to an integer.
3. To ensure the number is within the desired range (100000 to 999999), we add 100000 to the random number.
4. The `sprintf` function is used to format the integer into a string with 6 digits and leading zeros if necessary.
5. The subroutine returns the formatted string.

Method 2: Using `List::Util::shuffle` and string manipulation.

use strict;
use warnings;
use List::Util qw(shuffle);

sub generate_six_digit_number {
# Create an array of digits 0-9
my @digits = (0..9);

# Shuffle the array randomly
shuffle(@digits);

# Join the first 6 digits into a string
my $number_string = join("", @digits[0..5]);
return $number_string;
}

# Example usage
my $number = generate_six_digit_number();
print "Generated 6-digit number: $number\n";

Explanation:-

1. The `generate_six_digit_number` subroutine creates an array `@digits` containing all digits from 0 to 9.
2. It uses `shuffle` from the `List::Util` module to shuffle the elements randomly.
3. It then joins the first 6 elements (representing the first 6 digits) of the shuffled array into a single string using `join`.
4. The subroutine returns the generated 6-digit string.

Both methods are valid and achieve the same goal. Choose the method that best suits your preference and coding style.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.