Convert from Kilometers to Miles Using PHP Script Code with HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you Convert from Kilometers to Miles php script code with html.

Here’s the PHP script with HTML code to convert kilometers to miles:

index.php:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Kilometers to Miles Converter</title>
</head>
<body>
<h1>Kilometers to Miles Converter</h1>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
<label for="kilometers">Enter kilometers:</label>
<input type="number" name="kilometers" id="kilometers" required>
<br>
<button type="submit" name="submit">Convert</button>
</form>
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
$kilometers = (float) $_POST['kilometers'];
$miles = $kilometers * 0.621371; // Conversion factor: 1 km = 0.621371 miles
echo "<p><b>$kilometers kilometers is equal to $miles miles.</b></p>";
}
?>
</body>
</html>

Explanation:

1. HTML: This part defines the basic structure of the web page, including the title, a heading, and a form.
2. Form: The form allows users to enter the value in kilometers and submit it for conversion.
3. PHP:
– `isset($_POST[‘submit’])`: This checks if the form has been submitted.
– `$kilometers = (float) $_POST[‘kilometers’];`: This retrieves the entered value and converts it to a float for calculations.
– `$miles = $kilometers * 0.621371;`: This performs the conversion using the conversion factor (1 km = 0.621371 miles).
– `echo`: This displays the converted value on the page.

Usage:

1. Save the code as `index.php` on your web server.
2. Open the file in your web browser (e.g., `http://localhost/index.php`).
3. Enter a value in kilometers and click the “Convert” button.
4. The page will display the equivalent value in miles.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.