Convert from Kilometers to Yards using Python with HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you Convert from Kilometers to Yards Python script code with html.

While Python cannot directly interact with HTML in a web browser, you can combine the functionalities of Python for calculating the conversion and HTML for displaying the user interface and results. Here’s how to achieve this:

1. Python Script (convert_km_to_yards.py):

def convert_km_to_yards(kilometers):
"""Converts kilometers to yards.
Args:
kilometers: The distance in kilometers to be converted.
Returns:
The distance in yards.
"""
yards = kilometers * 1093.61
return yards
def main():
"""Prompts the user for kilometers and displays the conversion in HTML format."""
try:
kilometers = float(input("Enter the distance in kilometers: "))
yards = convert_km_to_yards(kilometers)
html_output = f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Kilometers to Yards Converter</title>
<style>
body {{
font-family: sans-serif;
text-align: center;
}}
</style>
</head>
<body>
<h1>Kilometers to Yards Converter</h1>
<p><b>{kilometers} kilometers is equal to {yards:.2f} yards.</b></p>
</body>
</html>"""
print(html_output)
except ValueError:
print("Invalid input. Please enter a numerical value for kilometers.")
if __name__ == "__main__":
main()

2. Running the Script:

Save the Python script as `convert_km_to_yards.py`. Run it from the command line using:

Bash
python convert_km_to_yards.py

This will prompt you for the distance in kilometers and then display the conversion result in a basic HTML format printed to the console.

3. Using the Result:

Copy the entire HTML output displayed in the console. You can then paste this code into a new HTML file and save it (e.g., `result.html`). Opening this HTML file in a web browser will display the conversion result in a user-friendly format.

Note: This approach separates the conversion logic (Python) from the user interface (HTML). It avoids the complexity of embedding Python code directly within HTML.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.