Generic Collection with Dictionary and List Using C#

Using C#, generic collections such as `Dictionary` and `List` are widely used for managing data efficiently. Here’s an example of using both `Dictionary` and `List`:

Using Dictionary:

A `Dictionary<TKey, TValue>` is a collection of key-value pairs, where each key must be unique.

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{

// Creating a dictionary to store student IDs and their corresponding names
Dictionary<int, string> studentDictionary = new Dictionary<int, string>();

// Adding items to the dictionary
studentDictionary.Add(1, "Alice");
studentDictionary.Add(2, "Bob");
studentDictionary.Add(3, "Charlie");

// Accessing items in the dictionary
Console.WriteLine("Name of student with ID 2: " + studentDictionary[2]);

// Iterating over dictionary entries
foreach (var kvp in studentDictionary)
{
Console.WriteLine($"ID: {kvp.Key}, Name: {kvp.Value}");
}
}
}

Using List:

A `List<T>` is a dynamic array that can hold elements of a specified type `T`.

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{

// Creating a list to store integers
List<int> numberList = new List<int>();

// Adding items to the list
numberList.Add(10);
numberList.Add(20);
numberList.Add(30);

// Accessing items in the list
Console.WriteLine("Second number in the list: " + numberList[1]);

// Iterating over list elements
foreach (var num in numberList)
{
Console.WriteLine("Number: " + num);
}
}
}

Using List of Dictionaries:

You can also use a `List<Dictionary<TKey, TValue>>` to store a collection of dictionaries.

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{

// Creating a list of dictionaries to store employee information
List<Dictionary<string, object>> employeeList = new List<Dictionary<string, object>>();

// Adding dictionaries to the list
employeeList.Add(new Dictionary<string, object>
{
{"Name", "Alice"},
{"Age", 30},
{"Department", "HR"}
});
employeeList.Add(new Dictionary<string, object>
{
{"Name", "Bob"},
{"Age", 35},
{"Department", "IT"}
});

// Accessing items in the list of dictionaries
foreach (var employee in employeeList)
{
Console.WriteLine($"Name: {employee["Name"]}, Age: {employee["Age"]}, Department: {employee["Department"]}");
}
}
}

These examples illustrate the basic usage of `Dictionary` and `List` in C#. Depending on your requirements, you can leverage these collections to efficiently manage your data.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.