How to Creating Contact Record in D365 with PowerShell Script to Image Attribute?

To create a contact record in Dynamics 365 (or Microsoft Dataverse) with PowerShell, including an image attribute, you can use the Microsoft.Xrm.Data.PowerShell module. Here’s an example PowerShell script:

# Import the Microsoft.Xrm.Data.PowerShell module
Import-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell

# Define connection parameters
$crmParams = @{
ConnectionString = "AuthType=ClientSecret;Username=<YourUsername>;Password=<YourPassword>;Url=https://<YourOrgName>.crm.dynamics.com;ClientId=<YourClientId>;ClientSecret=<YourClientSecret>"
}

# Connect to Dynamics 365
Connect-CrmOnline -Credential $crmParams

# Define contact record attributes
$contactAttributes = @{
firstname = "John"
lastname = "Doe"
emailaddress1 = "[email protected]"
# Add other attributes as needed
}

# Load image file
$imageData = [Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("C:\path\to\image.jpg"))

# Add image attribute to contact record
$contactAttributes.Add("entityimage", $imageData)

# Create the contact record
New-CrmRecord -EntityLogicalName "contact" -Fields $contactAttributes

Make sure to replace `<YourUsername>`, `<YourPassword>`, `<YourOrgName>`, `<YourClientId>`, and `<YourClientSecret>` with your actual Dynamics 365 credentials and organization details.

In this script:

1. We import the `Microsoft.Xrm.Data.PowerShell` module, which provides cmdlets for interacting with Dynamics 365.

2. We define connection parameters and use the `Connect-CrmOnline` cmdlet to establish a connection to Dynamics 365.

3. We define contact record attributes (such as first name, last name, and email) in a hashtable.

4. We load the image file into memory and convert it to a Base64 string using `[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes(“C:\path\to\image.jpg”))`.

5. We add the Base64 string representing the image to the contact attributes.

6. Finally, we use the `New-CrmRecord` cmdlet to create a new contact record in Dynamics 365 with the specified attributes, including the image.

Ensure that you have appropriate permissions to create contact records and upload images in Dynamics 365. Additionally, replace the image path `”C:\path\to\image.jpg”` with the actual path to your image file.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.